Zlepšení životních podmínek Romů Chrudimska

Termín realizace: 1.1.2018 - 31.12.2018
Cílem projektu je prostřednictvím terénní sociální práce  za podpory metod komunitní práce aktivizovat romskou komunitu ve vyloučené lokalitě na periferii města Vysoké Mýto „ tzv.Farma“.  Realizací projektu podpoříme obyvatele této lokality v jejich obtížných životních situacích (např. dluhy, exekuce, ztráta bydlení, strach, nejistota, ztráta motivace apod.) Většina rodin žije v početném seskupení několika generací na malém prostoru, v nevyhovujících hygienických podmínkách. Většinu lidí z místní romské komunity spojuje závislost na sociálních dávkách, negramotnost rodičů, vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti a z ní vzniklá absence pracovních návyků, velké zadlužení, které je důsledkem finanční negramotnosti. Nedostatečné příjmy rodin spouští bludný kruh zadluženosti, který umožňuje rodinám stěží přežívat na důstojné životní úrovni. V důsledku toho se jedním z hlavních faktorů ovlivňující sociální vyloučení stává zadlužení až předlužení cílové skupiny. Současně se tento způsob života stává vzorcem chování a jednání přecházející na další generaci.

Přeneseme zavedený a vyzkoušený způsob práce v oblastech vzdělávání a zaměstnanosti, základní finanční a právní gramotnosti a efektivního trávení volného času, který jsme v minulých letech úspěšně odzkoušeli v dalších lokalitách ORP Chrudim.

Zaměříme se na prevenci těchto témat jak při přímé práci s rodinou, tak při realizaci vzdělávacích seminářů a volnočasových aktivit. Do oblasti preventivního působení je nutné zahrnout také téma zdravotní péče a hygieny.

Vzdělávání a zaměstnanost – chceme motivovat a podporovat děti a mládež v úspěšném dokončení vzdělání; klientům, kteří předčasně opustili školu dopomoci k dovzdělání či rekvalifikaci a ostatním je nabízena podpora v oblasti vyhledávání a ucházení se o zaměstnání – získání pracovních návyků a naučit se být za sebe zodpovědný.

Základní finanční a právní gramotnost – pomáháme klientům zorientovat se ve vlastním rodinném rozpočtu, plánovat výdaje domácnosti a zodpovědně řešit svá finanční rozhodnutí, učíme je opatrnosti při uzavírání smluv, řešíme aktuální problémy klientů a pomocí seminářů a besed chceme zvýšit úroveň právních a finančních znalostí dětí i dospělých.

Efektivní trávení volného času – hlavním bodem prevence sociálního vyloučení je začlenění dětí z daných lokalit do volnočasových aktivit majoritní společnosti, chceme, aby se děti v těchto lokalitách naučily efektivně trávit volný čas a zažily tak pocit úspěchu, chceme zvýšit zájem rodičů, aby i oni děti motivovali a doprovázeli, v rámci volnočasových aktivit chceme prohloubit zájem o zdravotní péči a hygienu.

Práce s komunitou = v rámci projektu bude zavedena pozice komunitního pracovníka. Komunitní práce s ohledem na specifika lokality povede k zapojení členů minority do občanského života – participace na občanském životě, řešení sociálních témat na úrovni komunity, aktivizace cílové skupiny. Budeme pracovat s motivací k řešení pociťovaných problémů s cílem „zvládnout“ přechod z pasivního postoje do aktivního, nastavení podmínek pro společný dialog (fungující komunikaci) a společné řešení jednotlivých situací, která povedou ke zmírnění napětí mezi skupinami, popř. uvnitř skupiny.

Cílová skupina: projekt je určen všem generacím žijícím v jedné rodině.

Projekt je podpořen z programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz