Projekty ukončené do roku 2014

 

 

Ukončené projekty 2014

 

Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit

Termín realizace: 1. 7. 2012 - 31. 1. 2014

Občanské sdružení Šance pro Tebe uspěla ve veřejné zakázce na zajištění terénních programů v sociálně vyloučených lokalitách "Individuální projekt Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji". Zakázku vyhlásil Pardubický kraj a jejím hlavním cílem je podpořit obyvatele ve věku nad 15 let, kterým hrozí vyloučení ze společnosti. Terénní pracovníci Šance pro Tebe tak od začátku července pracují s klienty v Chrudimi, Hrochově Týnci a Prachovicích.

"Individuální projekt Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji" je financován z Evropského sociálního fondu (www.esfcr.cz) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Služba je určena pro obyvatele sociálně vyloučených romských lokalit. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Terénní sociální práce napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv oprávněných zájmů, trestnou činnost jiné fyzické osoby. Terénní sociální práce je specifická v tom, že pomáhá vyhledávat potencionální uživatele sociálních služeb v jejich přirozeném prostředí a společná setkání tak obvykle neprobíhají na půdě organizace, která terénního sociálního pracovníka/terénního pracovníka zaměstnává. Tento způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami institucionální pomoc nevyhledávají, případně zpočátku i odmítají. Návštěvy v domácnostech uživatelů v rámci práce v přirozeném prostředí poskytují také příležitost ke spolupráci s celou rodinou a širším společenstvím.

Kontaktní osoba

Mgr. Martina Švadlenková

Tel.: 734 386 627

 

Kamas te phirel andre škola bije dar – Chceme do školy bez obav

Termín realizace: 1.1.2014 – 31.12.2014

Projekt je zaměřen na práci s romskými dětmi ze sociálně vyloučených lokalit Chrudimska, které mají  nastoupit do 1. třídy základní školy. Zahrnuje výchovně-vzdělávací podporu dětí a rodičů, pro snazší vstup do školy a upevnění návyků  potřebných k úspěšnému absolvování  školní docházky, zároveň získání pozitivních zážitků ze vzdělávání. Péčí o tuto cílovou skupinu chceme dlouhodobě  dosáhnout změn v jejím vnímání důležitosti vzdělání, neboť je to jeden z mála způsobů, jak tuto situaci konstruktivně ovlivnit.

Během projektu budeme pravidelně pracovat s budoucími prvňáky na předškolní přípravě tak, aby si osvojily znalosti a dovednosti, které jsou potřebné k úspěšnému přijetí a absolvování  1. třídy.  Žákům prvního stupně základní školy pomůžeme s pravidelnou přípravou do školy. Budeme spolupracovat se školou dítěte na zlepšení jeho výsledků a zprostředkujeme komunikaci rodičům s učiteli dítěte. 

Cílem je podpořit dětí a jejich rodiny tak, aby došlo k pozitivnímu vnímání vzdělávání a školního prostředí, snadnějšímu začlenění do kolektivu spolužáků a prožití úspěchu v procesu vzdělávání a  vést rodiče a děti ke každodenní přípravě do školy, upevnit tyto návyky za účelem úspěšného absolvování prvních ročníků základní školy. Zároveň vytvořit podmínky k odstranění předsudků a obav rodičů směrem ke vzdělávacím institucím, které často brání bezproblémovému průběhu vzdělávání.

Cílová skupina: děti ve věku 3 – 10 let

Kontaktní osoba:  document.write ('zuzana.f@'); document.write ('sance.chrudim.cz'); ?subject=Kontakt%20z%20webu%20%C5%A0ance%20pro%20Tebe" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px; line-height: 20.7360000610352px;">Mgr. Zuzana Formánková

Podporuje: Financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti

 

 

Podpůrná, respitní péče pro ohrožené děti

Termín projektu: 1.1.2014 – 31.12.2014

Cílem projektu: je pilotní ověření efektivity měsíčních pobytů dětí se specifickými poruchami chování. Jedná se o sociálně terapeutický pobyt za účelem stabilizace dítěte, ale také stabilizace rodinného prostředí. A to bez traumatizace dítěte, tzn. bez zpřetrhání vazeb na rodinu, školu, vrstevníky. 

Vydefinováním příčin rizikových faktorů ohrožující dítě a rodinu dosáhneme efektivní podpory posílení funkce rodiny. Cílem je tedy stabilizovat rodinný systém tak, aby pro dítě nebylo ohrožující. Zároveň intenzivní měsíční práce s dítětem posílí jeho schopnost sebereflexe, dojde ke zlepšení školních a komunikačních dovedností. Individuální práce s dítětem se bude zaměřovat na cílené uvědomování a hodnocení vlastní činnosti, osobnostních rysů, vlastností, myšlenek, postojů i emocí. 

V průběhu pobytu bude dostatečný prostor pro získání reálných, nezkreslených dat a informací. Ta poslouží k následnému vytvoření kvalitní diagnostiky – psychologické, rodinné, sociální a zaměřené nejen na samotné chování dítěte, ale rozšířené na identifikaci příčin poruch rodinného systému.  .  O tu se pak bude opírat následná práce s rodinou.

.Cílová skupina: děti ve věku 8 -13 let a jejich rodiny

Kontakt: Ing. Martina Šťastná

Podporuje: Nadace Terezy Maxové dětem

 

 

Rodinní asistenti

Termín realizace: 1.1.2014 - 31.12.2014

 

 

 

Cílem projektu je činnost směřující k odvrácení možnosti odebrání dítěte mimo rodinu - tzn. předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku. Role pracovníků bude spočívat v podpoře jednotlivých členů rodiny a bude se dotýkat formálních stránek rodiny i obsahových stránek rodičovství, tzn. činnost zaměřena nejdříve na stabilizaci sociální situace rodiny, následně pak na rozvoj rodičovských dovedností v péči o dítě. Důležitou součástí je nácvik a podpora pečujícího rodičovského chování. Klíčový pracovník zavádí podle potřeby do rodiny rodinného asistenta, jenž rodině pomáhá zvládat každodenní situace a rozvíjí praktické dovednosti rodičů. V práci s dítětem a rodinou se budeme cíleně zaměřovat na oblast vzdělání dítěte: motivace k předškolnímu vzdělání, příprava na úspěšný nástup školní docházky, účast na zápisu do škol, doučování, motivace k dalšímu studiu. V této oblasti bude klíčový pracovník spolupracovat s pedagogy běžných školských zařízení v lokalitách nebo s externími pedagogy.

Cílová skupina: Projekt se zaměřuje na rodiny s nízkou sociokulturní úrovní ohrožené sociálním vyloučením, které se nachází v nepříznivé životní situaci a hrozí jim kvůli nedostatečným nebo absentujícím rodičovským kompetencím rozpad rodinného systému v podobě závažných výchovných a vzdělávacích problémů, jež mohou vyvrcholit odebráním dítěte.

Kontakt:
BC. Sophia Dvořáková
Tel.: 734 154 528

Projekt je podpořen Nadací J&T a Nadací Terezy Maxové.

 

Chrudim Street Meeting

Doba realizace projektu: 1.1.2014 – 31.12.2014

 

Základní myšlenkou realizování projektu je představení aktivit mladých lidí, které jsou v obecném povědomí stále chápány negativně a veřejnosti jsou často nesrozumitelné. Jsou-li však tyto činnosti provozovány na dohodnutých místech a podle stanovených pravidel, stávají se aktivitami, které mladé lidi vedou k smysluplnému trávení volného času, rozvíjení jejich tvořivosti a naplňování vlastních cílů.

Projektem chceme nenásilnou formou přibližovat aktivity mladých lidí a také srozumitelně představovat služby určené právě jim.

Současně se snažíme zapojit do příprav a realizování akce místní komunitu – občany města Chrudim, další poskytovatele sociálních služeb a firmy, kteří tuto akci mohou podpořit formou materiálně – technického zajištění, sponzorským darem či pouhým zájmem dozvědět se něco nového.

Projekt finančně podporuje město Chrudim.

 

 

Ukončené projekty 2013

 

Krok za krokem do života II.

Termín realizace: listopad 2012 až červen 2013

Projekt podpořený společností Holcim Česko se zaměřuje na neformální vzdělávání dětí ve věku 9 a 15 let, které žijí v obci Prachovice a jsou klienty terénního programu Jeskyně. Terénní program Jeskyně se zaměřuje na práci s dětmi, které vyrůstají v sociálně slabém a nepodmětném prostředí. Základní ideou projektu je nabídnout těmto dětem smysluplné zážitkové aktivity a podpořit rozvoj jejich osobnosti, myšlení a v konečném důsledku i chování.

Společnost Holcim Česko, výrobce a dodavatel cementu, kameniva a betonu každoročně vypisuje grantové řízení "Cena Holcimu pro život". Podpořené projekty jsou zacílené na zlepšení životního prostředí a sociální kvality života v regionech, kde společnost působí. Občanské sdružení Šance pro Tebe uspěla v již podruhé za sebou s projektem "Krok za krokem do života".

Kontakt:

 

Monika Škvrnová
t
el.: 731 412 054

 

Pedagogická a výchovná podpora dětem a rodičům ve vyloučených lokalitách

Termín realizace: leden 2013 – prosinec 2013

 

 

Cílem projektu podpořit znevýhodněné děti a rodiny ze sociálně vyloučených lokalit na Chrudimsku, které mají ztížený přístup ke vzdělání. Projekt se zaměřuje na zvyšování školní úspěšnosti dětí a rozvíjení rodičovských kompetencí rodičů. Záměrem je důkladnou školní přípravou u dětí navodit pozitivní prožitek ze školního úspěchu a tím je motivovat k dalšímu snažení a rodiče vtáhnout do partnerské pozice k pedagogům vzhledem ke vzdělání vlastních dětí a školní přípravě. Toho chceme dosáhnout prostřednictvím terénní práce s rodinami a spoluprací se zainteresovanými školskými a zájmovými subjekty a orgány OSPOD. Dětem bude poskytováno doučování, asistence ve školách a doprovody na zájmovou činnost. Rodiče budeme doprovázet v navazování kontaktu se školou a předávat jim informace o správném přístupu ke školní přípravě.

Cílová skupinou projektu jsou děti a jejich rodiny ohrožené sociálním vyloučením a rizikovými jevy, rodiče mají základní vzdělání, příjmy ze sociálních dávek, jsou nezaměstnaní, bydlí v nevyhovujících podmínkách.

Kontakt:

 

Bc. Petra Rožková

 

Sanace je spolupráce – rodinní asistenti

Termín realizace: 1.9.2013 - 31.12.2013

Cílem projektu je činnost směřující k odvrácení možnosti odebrání dítěte mimo rodinu - tzn. předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku. Role pracovníků bude spočívat v podpoře jednotlivých členů rodiny a bude se dotýkat formálních stránek rodiny i obsahových stránek rodičovství, tzn. činnost zaměřena nejdříve na stabilizaci sociální situace rodiny, následně pak na rozvoj rodičovských dovedností v péči o dítě. Důležitou součástí je nácvik a podpora pečujícího rodičovského chování. Klíčový pracovník zavádí podle potřeby do rodiny rodinného asistenta, jenž rodině pomáhá zvládat každodenní situace a rozvíjí praktické dovednosti rodičů. V práci s dítětem a rodinou se budeme cíleně zaměřovat na oblast vzdělání dítěte: motivace k předškolnímu vzdělání, příprava na úspěšný nástup školní docházky, účast na zápisu do škol, doučování, motivace k dalšímu studiu. V této oblasti bude klíčový pracovník spolupracovat s pedagogy běžných školských zařízení v lokalitách nebo s externími pedagogy.

Cílová skupina: Projekt se zaměřuje na rodiny s nízkou sociokulturní úrovní ohrožené sociálním vyloučením, které se nachází v nepříznivé životní situaci a hrozí jim kvůli nedostatečným nebo absentujícím rodičovským kompetencím rozpad rodinného systému v podobě závažných výchovných a vzdělávacích problémů, jež mohou vyvrcholit odebráním dítěte.

Kontakt: Bc. Sophia Dvořáková, Tel.: 734 154 528

Projekt je podpořen Nadací J&T

 

Krok za krokem do života II.

Termín realizace: listopad 2012 až červen 2013

Projekt podpořený společností Holcim Česko se zaměřuje na neformální vzdělávání dětí ve věku 9 a 15 let, které žijí v obci Prachovice a jsou klienty terénního programu Jeskyně. Terénní program Jeskyně se zaměřuje na práci s dětmi, které vyrůstají v sociálně slabém a nepodmětném prostředí. Základní ideou projektu je nabídnout těmto dětem smysluplné zážitkové aktivity a podpořit rozvoj jejich osobnosti, myšlení a v konečném důsledku i chování.

Společnost Holcim Česko, výrobce a dodavatel cementu, kameniva a betonu každoročně vypisuje grantové řízení "Cena Holcimu pro život". Podpořené projekty jsou zacílené na zlepšení životního prostředí a sociální kvality života v regionech, kde společnost působí. Občanské sdružení Šance pro Tebe uspěla v již podruhé za sebou s projektem "Krok za krokem do života". Vyhodnocení projektu je ke stažení zde

Kontakt: Monika Škvrnová, tel.: 731 412 054

Projekt Včasná péče a předškolní příprava na Chrudimsku

Termín realizace: 1. 1. -  31. 12. 2013

Cílem projektu je zvyšovat kvalitu života dětí ze sociálně vyloučeného prostředí tím, že jim usnadníme přístup k předškolnímu vzdělávání a rozvoj jejich nadání. Nabídneme dětem a rodičům možnost přípravit se na úspěšný vstup do školy. Chceme zprostředkovat dětem i jejich rodičům pozitivní zážitek se vzdělávacím systémem, napomáhat odstranění bariér a předsudků ze strany rodičů i pedagogů. Přípravou na školní docházku zamezit zbytečnému přestupu dětí na speciální školy. Rozvíjet rodičovské kompetence a zapojit rodiče do oblasti zájmu o vzdělání dětí a zvyšovat míru jejich zodpovědnosti za jejich vzdělání a úspěchy. Umožnit rodičům novou – partnerskou roli v dialogu rodič – škola a tím zvyšovat jejich sebevědomí a míru participace na osudu sebe a vlastního dítěte. Jde zejména o provozování předškolní přípravy přímo v lokalitách pro děti, které nenavštěvují běžné školské zařízení ze sociálních důvodů.

Cílová skupinou projektu jsou děti ve věku 3 – 6 let z vyloučených romských lokalit na Chrudimsku (Chrudim, Heřmanův Městec, Chrast, Prachovice a Hrochův Týnec) ohrožené sociálním vyloučením a stigmatizací a rizikovými jevy. Celkem bylo podpořeno 38 dětí a 26 rodičů, některé děti jsou sourozenci. Vyhodnocení projektu je ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Formánková

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby

Termín realizace: 1. 1. 2010 - 31. 1. 2013

Občanské sdružení Šance pro Tebe uspělo v zadávacím řízení Pardubického kraje a stalo se jedním z poskytovatelů sociálních služeb v rámci "Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby". Podpořeny jsou sociální služby poskytované dětem a mládeži ve věku 15 – 26 let prostřednictvím NZDM Futur, Agora, Skateareál v Chrudimi a prostřednictvím terénních programů Streetwork v Chrudimi a Jeskyně v Prachovicích.

"Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby" je financován z Evropského sociálního fondu (www.esfcr.cz) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálních služeb vybraným cílovým skupinám na celém území Pardubického kraje a podpora vyrovnávání příležitostí v přístupu ke vzdělání, na trh práce a podpora sociální integrace příslušníků skupin ohrožených sociální exkluzí prostřednictvím zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb. Cíle projektu bude dosaženo přímou podporou vybraných sociálních služeb. 

Kontaktní osoba: Martina Šťastná, tel.: 733 105 834

 

Ukončené projekty 2012

Terénní práce pro děti a rodiny ohrožené sociálním vyloučením v Chrudimi a okolí

Termín realizace: leden 2012 až prosinec 2012

Projekt uspěl v 13.ročníku celonárodního projektu Pomozte dětem! , který pořádá České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti. Dlouhodobý celonárodní podporuje znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let, žijící v České republice.

Podpoříme děti, jejichž rodiny byly vystěhovány z vyloučené lokality (cca 30 rodin - neplacení nájemného) a ocitly se mimo dosah nízkoprahových služeb. V terénu vyhledáme děti a jejich rodiče, oslovíme je s inovovanou nabídkou služeb (doprovázení, soc. poradenství a asistence při zvládání výchovy atd. ). Služba bude poskytována terénní formou, aby mohla flexibilně reagovat na potřeby klientů.

Podpoříme minimálně 10 rodin a 40 dětí, uskutečníme 3 společné akce pro rodiče a děti.

Kontakt: Michaela Benešová, Dis., tel.: 731 412 052

ŠANCE PRO volný čas a neformální učení dětí a mládeže

Doba realizace projektu: 1.1.2012 – 31.12.2012

Cílem projektu je nabídnout dětem a mládeži pozitivní alternativy trávení volného času a motivovat je k aktivitě, toleranci a ke vzájemné spolupráci. Chceme umožnit mladým lidem zrealizovat si vlastní akci a tím zvyšovat své dovednosti a kompetence. Vše za naší asistence, podpory, zapůjčení prostoru a vybavení. Projekt také pilotně odzkouší nabídku sebe rozvojové skupiny pro mládež ve věku 16 – 26 let.

Aktivity projektu jsou zaměřeny jak na klienty našich nízkoprahových klubů a terénních programů, tak i na široké spektrum dětí a mládeže, nejčastěji v Chrudimi a okolí. Cílem projektu je také motivovat mladé lidi k zapojení se do dobrovolných aktivit a propagovat a šířit myšlenku dobrovolnictví v rámci Pardubického kraje.

Kontaktní osoba: Martina Šťastná, tel.: 733 105 834

 

Ukončené projekty 2011

Dívejte se kolem sebe…

Termín realizace: březen 2011 až říjen 2011

Projekt podpořený v rámci mimořádného dotačního programu "Evropský rok dobrovolnictví" vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy "Dívejte se kolem sebe…" chce srozumitelnou a kreativní formou vysvětlit obsah a smysl dobrovolnictví široké veřejnosti v Pardubickém kraji.

Šance pro Tebe nabízí uplatnění zájemcům o dobrovolnickou činnost prostřednictvím akreditované Dobrovolnické agentury. V rámci projektu iniciujeme vznik platformy pro spolupráci organizací Pardubického kraje, pracující s dobrovolníky. Projekt se zaměřuje na dobrovolnictví ve zdravotnictví, v sociálních službách, v práci s dětmi a mládeží a v kultuře.

Zpracujeme osvětový leták o dobrovolnictví. Zrealizujeme aktivitu Město plné dobrovolníků. Vyrobíme papírové figuríny s lidskými postavami a krátkými příběhy dobrovolníků, které budou reflektovat oblasti, kde dobrovolníci skutečně pomáhají. Figuríny budou rozmístěny v centru města. V ulicích, mezi papírovými dobrovolníky budou také skuteční dobrovolníci. Ti budou rozdávat letáčky o dobrovolnictví a mluvit s lidmi, které akce zaujme. Závěrečnou aktivitou projektu bude víkendový zážitkový workshop, určený pro zájemce z řad dobrovolníků v Pardubickém kraji. Zaměřený bude na sebe podporu a sebe poznání jednotlivců v roli já – dobrovolník.

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Marková, tel.: 733 720 070

 

Ukončené projekty 2005 až 2010

Vzdělání je Šance

Termín realizace: listopad 2009 – říjen 2010

Projekt "Vzdělání je Šance" se zaměřuje na podporu vzdělávání klientů nízkoprahových zařízení občanského sdružení Šance pro Tebe – dětí a mládeže ve věku 6 – 18 let. Projekt je podpořen v rámci celonárodní sbírky Pomozte dětem! Sbírka je určena ohroženým a znevýhodněným dětem a nestátní neziskové organizace jsou v roli zprostředkovatele této pomoci.

Cílem projektu "Vzdělání je Šance" je usnadnit dětem a mládeži zvládání školních nároků. Projekt se zaměřuje jak na formální vzdělávání (doučování, psaní úkolů…) tak i na vzdělávání neformální (např. zvyšování PC dovedností, realizace vlastních aktivit…). Do vzdělávacích aktivit chceme také více zapojit rodiče klientů a posílit jejich kompetence a zodpovědnost za vzdělávání svých dětí.

Při poskytování vzdělávacích aktivit budeme zohledňovat věková specifika. U dětí mladšího školního věku se zaměříme na nácvik a upevňování psychomotorických a komunikačních schopností a na formu klasického doučování. U starších klientů účelně propojíme vzdělávací aktivity s volnočasovými a budeme je motivovat k dalšímu vzdělávání (např. přechod ze ZŠ na učiliště). Do aktivit projektu budeme zapojovat také dobrovolníky v rolích asistentů vzdělávacích a volnočasových aktivit.

Kontaktní osoba: Bc. Milan Štorek, tel.: 739 253 793

Kvalita volnočasových aktivit klientů nízkoprahových klubů

Termín realizace: listopad 2009 – říjen 2010

Hlavní aktivitou projektu je rekonstrukce a vybavení hudební zkušebny, která je určena začínajícím kapelám. Prostřednictvím rekonstrukce získáme kvalitní prostor pro realizaci volnočasových aktivit klientů nízkoprahových klubů občanského sdružení Šance pro Tebe. Samotná rekonstrukce bude probíhat za aktivní účasti klientů. Zapojením klientů do realizace projektu sledujeme rozšiřování jejich dovedností a zkušeností.

Projekt je podpořen grantovým programem VPOHO Nadace Vodafone. Dalšími aktivitami projektu je pořádání setkávání mladých hudebníků tzv. Agora Jam, realizace veřejných zkoušek začínajících kapel a uspořádání hudebních workshopů zaměřených na ladění, péči a možnosti jednotlivých hudebních nástrojů. Na hudebních workshopech se bude podílet partner projektu společnost U Merkura Pardubice s.r.o. /proklik http://www.umerkura.cz/ Projekt vyvrcholí prezentací začínajících kapel na hudebním festivalu Yanderov v létě 2010.

Kontaktní osoba: Zuzana Bartoníčková, tel.: 731 412 051

Být respektován je Šance

Termín realizace: 1.9.2008 – 1.9.2009

Projekt je zaměřen na řešení specifických potřeb znevýhodněných dětí a mládeže na Chrudimsku. Cílem projektu je v rámci komplexního systému nízkoprahových služeb pro znevýhodněné děti a mládež, především pro romské děti ze sociálně vyloučených lokalit, rozvinout stávající podpůrné, motivační a asistenční aktivity do systémové podoby s důrazem na specifické potřeby těchto dětí a mládeže.

V rámci projektu budou zpracovány metodické materiály k poskytování asistenční služby, obsahu a struktuře volnočasových aktivit ve 3 nízkoprahových zařízeních v Chrudimi a v obci Prachovice. Tyto postupy budou zavedeny do praxe a sdíleny se školskými zařízeními.

Hlavními aktivitami projektu je: asistence při zvládání školních nároků; nabídka volnočasových aktivit a podpora zájmů motivujících ke vzdělávání; rozšíření a prohloubení zavedených forem koordinovaného jednání ve prospěch klienta – spolupráce mezi organizací, školou, správními institucemi, rodinou; zajištění kapacity organizace pro dlouhodobou udržitelnost klíčových aktivit.

Projekt bude mít přímý dopad na 170 dětí, 5 rodin, 7 škol (10 učitelů), bude proškoleno 10 aktivních dobrovolníků. O projektu bude informováno 400 studentů formou přednášky. Financováno ze zdrojů EU - programu Transition Facility euNROS

Kontaktní osoba: Martina Šťastná, tel.: 733 105 834

Šance pro Ně…

Termín realizace: 13. 6. 2007 – 13. 6. 2008

Cílem projektu bylo připravit modelový, komplexní systém dostupných (nízkoprahových) služeb pro sociálně znevýhodněné děti a mládež do 18-ti let a jejich blízké sociální okolí (zejména rodinu) na Chrudimsku.

Cíl byl naplněn realizací čtyř hlavních aktivit: zvýšení dostupnosti zavedených služeb Šance pro Tebe; zavedení inovativních služeb v Šanci pro Tebe; práce ve prospěch cílové skupiny prostřednictvím lokální a odborné sítě; posílení kapacity organizace (odborné, personální, strukturální) tak, aby služby byly dlouhodobě udržitelné.

Projekt přímo navazoval na služby dlouhodobě poskytované Šancí pro Tebe. V průběhu realizace projektu jsme se zaměřovali především na „ klíčové“ aktivity: průzkum výskytu cílových skupin a identifikace jejich potřeb, zavedení programu Streetwork; zavedení inovativních postupů a metod do stávající praxe přímé práce zohledňujících specifika a potřeby dětí ze sociálně vyloučeného prostředí tak, abychom maximálně podpořili jejich setrvání v přirozeném prostředí; vytvoření platformy pro koordinovanou podporu klienta v síti – casemanagement a zpracování výstupů jednotlivých inovací do podoby, která je určena ke sdílení s partnery a k dalšímu vzdělávání.

Projekt byl podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 

Kontaktní osoba: Martina Šťastná, tel.: 733 105 834

Šance pro Nás

Termín realizace: 1.7.2005 – 1.3.2007

Projekt byl zaměřen na posílení kapacity o. s. Šance pro Tebe za účelem zkvalitnění lokálních služeb na podporu integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění sociálních a návazných služeb o. s. Šance pro Tebe a to hlavně z hlediska rozšíření nabídky, dostupnosti a zvýšení efektivity. Díky projektu se podařilo posílit vlastní kapacitu organizace, především v oblastech personálních zdrojů, vnějších vztahů, řízení financí, administrativy a plánování.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Kontaktní osoba: Michal Zahradník, tel.: 605 732 898

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz