NZDM Agora | Principy poskytovaných služeb

PRINCIPY POSKYTOVANÝCH  SLUŽEB

  • RESPEKT - respektujeme práva, potřeby, zájmy, názory a rozhodnutí klienta 

  • KOMPETENCE - podporujeme seberealizaci, nezávislost a sociální dovednosti klienta

  • PROFESIONALITA – základem kvality poskytované služby je odbornost pracovníků, prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními a týmová spolupráce

  • NDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - bereme ohled na individuální potřeby každého klienta 

  • NÍZKOPRAHOVOST - služba naplňuje charakter nízkoprahovosti

 
 

PRINCIPY NÍZKOPRAHOVOSTI

  • ČASOVÁ A PROSTOROVÁ DOSTUPNOST – provozní doba služby odpovídá potřebám klientů. Služba je poskytována v místech, které jsou pro CS dosažitelné (v lokalitě, kde žijí, nebo kde se pohybují). 

  • BEZPLATNOST – nabízené činnosti jsou poskytovány zdarma

  • ANONYMITA – evidence klientů je anonymní (stačí uvést jméno/přezdívku)

  • DOBROVOLNOST - klienti mohou přicházet a odcházet v rámci provozní doby podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do připravených činností. 

  • ROVNÝ PŘÍSTUP – služba je poskytována všem bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, příslušnosti k národnostní či etnické menšině, majetku či sexuální orientace.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz