NZDM Agora | Nabídka služeb klubu

Akce

Jedná se o aktivní účast klienta na akci. Ví, jaké akce se účastní, zná pravidla, zapojuje  se do dění. Cílem je, aby uživatel poznal nové lidi, místa, prostředí a získal nové zkušenosti, prožitky. 

Potřeby uživatelů:

 • Klient chce poznat nové lidi, prostředí, zažít nové věci.
 • Klient má zájem se aktivně zapojit do probíhající akce, spoluúčastnit se, seberealizovat se.

Tato služba spadá dle zákona o sociálních službách pod činnost “ zprostředkování kontaktu se společenským prostředním“.

Doprovod

Pracovník je průvodcem, doprovodem, věnuje uživateli svůj čas, usnadňuje mu příchod do neznámého společenského prostředí nebo tam, kam se sám obává jít, zároveň je pro něj psychickou podporou. Nejedná za uživatele služby. 

Potřeby uživatelů:

 • Klient potřebuje přítomnost člověka, kterému věří, v situaci, kterou řeší mimo klub.
 • Situaci chce řešit sám, nepotřebuje aby ho pracovník jakkoliv zastupoval, jde mu pouze o fyzický doprovod, psychickou podporu. 

Individuální rozhovor

Pracovník vede strukturovaný rozhovor s klientem na téma, které chce aktuálně řešit. Cílem je, aby klient porozuměl své situaci tak, aby se dokázal orientovat v možnostech jejího řešení. Je žádoucí, aby se uživatel rozhodnul sám, zda bude situaci řešit a jak, pracovník uživatele provází, motivuje a informuje o důsledcích jeho možných rozhodnutí.

Potřeby uživatelů:

 • klient má potřebu řešit situaci ve svém životě 
 • klient chce získat specifické informace a podporu 
 • klient se chce zorientovat ve své situaci
 • klient chce sdílet svoji situaci s někým komu důvěřuje

Infoservis

Poskytnutí specifické informace – jedná se o poskytnutí jednosměrné odborné, preventivní či zdravotní informace, kterou si uživatel vyžádá a dál nemá zájem s pracovníkem téma rozvádět. Často se jedná také o informace týkající se oblasti témat společenského prostředí, kdy je otevřeno na úřadě, kde sehnat přihlášku na školu, kde co a jak nalézt… 

Potřeby uživatelů:

 • Klient chce získat informace, které si není schopný vyhledat sám
 • Klient chce získat informace, které neví, kde hledat
 • Klient chce získat věrohodné informace

Jednání ve prospěch klienta

Jednání pracovníka s třetí stranou za účelem řešení zakázky klienta. Jednání probíhá osobně, telefonicky nebo mailem a může probíhat v nepřítomnosti klienta, ale vždy s jeho souhlasem. 

Potřeby uživatelů:

 • Klient potřebuje pomoc/zastoupení při jednání s třetí stranou
 • Klient potřebuje vyřešit situaci se třetí stranou, kterou nedokáže, nemůže, nechce a nebo se bojí řešit sám.

Kontaktní rozhovor

Neformální rozhovor podporující navázání, upevňování a rozvíjení vztahu s klientem. Tématem rozhovoru jsou věci z každodenního života klienta a chodu klubu.

Potřeby uživatelů:

 • Popovídat si, být s někým v kontaktu, udržovat s pracovníkem vztah
 • Získat informace týkající se každodenního života, chodu klubu

Podpora v krizi

Poskytnutí podpory uživateli služby v případě, kdy prožívá strach, úzkost, vztek, smutek, traumatizující událost apod. Pracovník uživatele vede ke zklidnění a k tomu, aby se zorientoval ve své situaci. Nemusí se nutně jednat o krizi takovou, jaká je definována v metodě krizové intervence.

Potřeby uživatelů:

 • Klient potřebuje uklidnit ve své situaci tady a teď
 • Potřebuje vědět, že na to není sám 
 • Potřebuje reálný náhled na svoji situaci
 • Potřebuje s někým sdílet smutek, strach, euforii

Podpora vlastních aktivit

Podpora při přípravě a realizaci vlastních aktivit uživatelů služby. Pracovník provází uživatele během příprav a realizace aktivity, poskytuje mu materiál, zázemí, informace, motivuje ho. Plánují společně jednotlivé kroky, konzultují nápady, hodnotí proces.

Potřeby uživatelů:

 • Klient potřebuje podpořit (materiálně, technicky, psychicky) ve své snaze o seberealizaci.
 • Klient potřebuje zázemí pro své aktivity, podporu.

Poradenství

Jedná se o individuální práci s motivovaným uživatelem – přichází s jasnou zakázkou – chce svoji situaci řešit. Uživatel získává od pracovníka odborný pohled a informace jak při řešení situace postupovat. 

Potřeby uživatelů:

 • klient chce získat odborný pohled od pracovníka
 • klient ví, co chce, potřebuje spíše poradit jak 
 • klient potřebuje jednorázové poradenství či dlouhodobější podporu ve své situaci, kterou aktuálně řeší 
Preventivní skupina

Aktivity, při kterých uživatelé získávají nové znalosti nebo jsou rozvíjeny, udržovány případně posilovány jejich schopnosti a dovednosti. Cílem je pracovat s postoji, měnit skupinovou normu a předcházet rizikovému chování. 

Potřeby uživatelů:

 • Klient chce získat nové znalosti/zkušenosti, sdílet je se skupinou.
 • Klient se chce o své prožitky a zkušenostmi podělit s ostatními.
 • Klient si chce vyzkoušet nové formy osvojování, prohlubování či rozvíjení svých schopností, dovedností.

Rozvoj kompetencí

Osvojování, rozvíjení a upevňování schopností, dovedností a znalostí.

Potřeby uživatelů:

 • Klient chce rozvíjet svůj potenciál, chce naučit něco nového. 
 • Klient potřebuje získávat či rozvíjet kompetence k činnostem, které si sám vybere, potřebuje podporu nebo spoluúčast pracovníka.
 • Klient potřebuje vysvětlit něco, čemu nerozumí a nemá nikoho jiného, kdo by mu s tím pomohl.
 • Klient potřebuje asistenci při přípravě na školní výuku.

Situační intervence

Pracovník poskytuje klientovi zpětnou vazbu k jeho aktuálnímu jednání či vzniklé situaci „tady a teď“. Tato intervence může být jak pozitivní, tak negativní. Cílem je přinášet podněty a témata, na kterých se dá dále pracovat, čili využít potenciál situace k výchovnému působení.

Potřeby uživatelů:

 • Klient potřebuje reflexi na svoje chování 
 • Klient chce pracovníkovu reakci na vzniklou situaci na klubu (porušování pravidel, konfliktní situace, pozitivní zpětná vazba,…)

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz