Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

POPIS PROJEKTU

 
logo operačního programu zaměstnanost

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

(realizováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost)

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007762

Období realizace projektu

Zahájení realizace projektu:    1. 6. 2017

Ukončení realizace projektu30. 4. 2020

Účel dotace: Zajistit dostupnost sociálně aktivizačních služeb a zvýšit jejich kapacitu tak, aby odpovídala poptávce a potřebám orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a umožnila tak poskytování této služby většímu počtu ohrožených rodin s vyšší frekvencí. Cílem je podpora rodiny jako celku, tzn. rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podpořeno jejich začlenění do společnosti.

Celkové způsobilé náklady projektu: 93 922 764,50 Kč

Podíl ESF79 834 349,82  (85%)

Podíl státního rozpočtu ČR9 392 276,45 Kč (10%)

Podíl Pardubického kraje4 696 138,23 Kč (5%)

Podpořeny sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na období od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019  

Klíčové aktivity projektu:

Aktivita 01 – Zajištění dostupnosti a rozvoje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Aktivita 02 -  Kontrola, průběžný monitoring

Aktivita 03 – Evaluace projektu

Aktivita 01 - V rámci klíčové aktivity bude podpořena sociální služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SAS), která bude poskytována v souladu se § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraji na období 2016 - 2018, v aktuálním znění. Realizací této aktivity dojde ke zlepšení, případně obnově schopností sociálního fungování jejich uživatelů, rodin.

Aktivita 02 - Klíčová aktivita bude zajišťovat dodržování podmínek poskytnutí účelové dotace. Kontroly budou probíhat postupem dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bude i personální zajištění služby včetně způsobu udržení a zvyšování kvalifikace pracovníků. Součástí veřejnosprávní finanční kontroly bude kontrola efektivity služeb, kterou zajistí metodik péče o ohrožené děti nebo jiný pověřený pracovník OSV.

Aktivita 03 bude realizována prostřednictvím externího dodavatele vybraného na základě veřejné zakázky malého rozsahu. V průběhu evaluace budou sledovány dvě roviny. Procesní rovina, která nám přinese ucelený přehled o provádění jednotlivých fází projektu při jeho realizaci a rovina dopadová, která bude zaměřena na očekávané výstupy a účel projektu. Cílem evaluace je ověřit a zhodnotit dosažené přínosy (plánované výstupy projektu). V rámci této aktivity bude vypracována vstupní, průběžná a souhrnná závěrečná evaluační zpráva.

Více informací o projektu

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz