Komplexní podpora ohrožených rodin v lokalitách Chrudim, Prachovice, Hrochův Týnec a ChrastTermín realizace: říjen 2017 – září 2020
Reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006257

 

Projekt řeší problematiku vyloučených osob ve třech vyloučených lokalitách ORP Chrudim. Řeší především provázání služeb tak, aby se logicky napojovaly a doplňovaly navzájem. Jen tak může vzniknout komplexní podpora ohrožených jednotlivců a rodin v daných lokalitách. Projekt řeší stabilizaci ohrožených rodin intenzivní podporou v jejich přirozeném prostředí, a to i pomocí oblastního poradce pocházejícího z dané SVL. Chceme pracovat s patologickými jevy, jako je alkoholismus, užívání drog, násilí, prostituce. To vše vede k ohrožení dětí a mládeže a k negativnímu ovlivnění celé komunity. Odborný pracovník rodiny v lokalitě vyhledá, aktivizuje a motivuje ke spolupráci. Po celou dobu spolupráce koordinuje podpůrné služby pro všechny členy rodiny tak, aby byla pomoc smysluplná a efektivní.

Řešíme mimo jiné i organizovanou činnost dětí z takových rodin. Chceme usnadnit vstup dětí do vzdělávacího systému a pomoci v udržení vzdělávacích návyků, zprostředkovat dětem i jejich rodičům

pozitivní zkušenost se vzděláním a pomoci odstraňovat předsudky na straně majority i minority. Vzdělávání je klíčové pro budoucí společenské i pracovní uplatnění ohrožených osob.

Sociálně vyloučeným osobám poskytujeme v rámci projektu psychologické, právní a dluhové odborné služby formou adresných konzultací či obecných workshopů, např. v oblasti hygieny a zdravotní péče.

Komplexní podporou sociálně vyloučených rodin v daných lokalitách řešíme obnovu narušených funkcí rodiny důsledkem rozvinutých patologických jevů, to vše za aktivní účasti všech členů ohrožené rodiny.

 

Název klíčové aktivity: Vyhledávání, aktivizace a soustavná odborná podpora ohrožených rodin směřující k obnovení funkcí rodiny

Cílem je podporovat sociální začlenění rodin z vyloučených lokalit do většinové společnosti a tím eliminovat ohrožení dítěte ve výchově a vývoji, poskytovat rodičům pomoc a podporu k zachování funkčnosti rodiny. Aktivita probíhá v přirozeném prostředí CS, a to souběžně v lokalitách Chrudim, Hrochův Týnec a okolí a Prachovice a okolí formou každodenní práce terénního sociálního pracovníka. Ve spolupráci s dalšími subjekty (OSPOD, škola, lékař, obec) vytváří podpůrnou síť služeb pro rodinu. V rámci této aktivity je klientům poskytována také právní, dluhová a psychologická podpora, dále jsou pořádány pravidelné osvětové semináře na zdravotnická, vzdělávací a finanční témata.

 

Název klíčové aktivity: Odborná podpora rodin v oblasti vzdělávání jejich dětí

V rámci komplexní podpory sociálně vyloučených rodin ve všech 3 lokalitách je nutné věnovat pozornost i kompetencím rodičů vůči zdravému vývoji a výchově dětí, a to za aktivní účasti celé rodiny. Klíčová aktivita zprostředkuje rodičům pozitivní zkušenost se vzděláváním jejich dětí a pomůže odstraňovat bariéry a předsudky na straně rodičů a pedagogů. Učíme rodiče odpovědnosti při přípravě jejich dětí do školy, upevňujeme v tomto ohledu rodičovské kompetence a podporujeme smysluplné trávení volného času pro celou cílovou skupinu.

 

Název klíčové aktivity: Sdílení příkladů dobré praxe

V rámci této klíčové aktivity realizujeme 12 kulatých stolů za účasti odborníků, kteří jsou činní v daných třech vyloučených lokalitách (Šance pro Tebe, Úřad práce Chrudim, Odbor sociálních věcí Chrudim, školská zařízení, představitelé obcí). Cílem je sdílet příklady dobré praxe, pravidelně soustřeďovat informace o podpoře rodin ze sociálně vyloučených lokalit, koordinovat odbornou pomoc těmto rodinám a tím zefektivnit proces podpory. Zároveň budou popsané příklady dobré praxe sloužit jako podklad do brožury, která je výstupem této klíčové aktivity.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz